Briefcase Elementor Widgets v2.0.1 NULLED nulled

Briefcase Elementor Widgets Plugin

to download click here

Briefcase Elementor Widgets là một tập hợp các widget Elementor tùy chỉnh cho WooCommerce và Easy Digital Download.

Tạo một trang web thương mại điện tử độc đáo và hiện đại cho doanh nghiệp của bạn bằng các tiện ích Elementor: tạo trang chủ, trang cửa hàng hoặc trang sản phẩm của riêng bạn như bạn tưởng tượng.

Các tiện ích addons động mạnh mẽ cho WooCommerce: Tạo một sản phẩm WooCommerce tùy chỉnh tuyệt vời trên trang sản phẩm hoặc tạo mẫu toàn cầu cho tất cả các sản phẩm của bạn. Chọn phong cách của bạn và tạo ra sự kết hợp tuyệt vời.

Giỏ menu mới và tìm kiếm sản phẩm: Điền vào tiêu đề thương mại điện tử của bạn với giỏ menu mới, đẹp mắt của chúng tôi và tìm kiếm sản phẩm.

Demo: https://briefcasewp.com/briefcase-elementor-widgets/

Tính năng nổi bật Briefcase Elementor Widgets | BriefcaseWP

Tính năng Briefcase Elementor Widgets

  • Custom Single Product Page: bằng cách sử dung Woo Dynamic Field Widget cho phép tạo phong cách của riêng bạn và cho phép bạn tạo ra sự kết hợp tuyệt vời
  • Custom Shop Page: Hiển thị sản phẩm của bạn với tiện ích lưới woo tuyệt vời

  • New Toolbar and Pagination: Thêm Bộ lọc sản phẩm và Bộ chuyển đổi cột hiện đại trên Trang cửa hàng  tùy chỉnh của bạn

  • Menu Cart and Search Product Widgets: Hoàn thành tiêu đề thương mại điện tử của bạn với giỏ hàng menu mới và đẹp mắt

  • Hàng ngàn mẫu demo có sẵn

  • Trang chủ WooCommerce hiện đại và độc đáo, Cửa hàng và Khối sản phẩm được tạo sẵn.

Briefcase Elementor Widgets v2.0.1 Nulled Free Changelog

= v2.0.1 =
* Add - Compatibility with WordPress 5.6
* Fix! - Some issues on Fullpage widget.
* Tweak - Some Css improved.

= v1.8.4 =
* Fix! - Some issues with fullpage slider background.
* Fix! - Some issues with metabox and OceanWp theme.
* Tweak - Some Css improved.
* Add - Compatibility with WordPress 5.5.1. * Add - Compatibility with Elementor 3.
* Tweak - Some Css improved.

Briefcase Elementor Widgets v2.0.1 NULLED nulled
to download click here